Firma

Company

Firma Wilsonart International jest jednym z wiod?cych ?wiatowych producentów i dystrybutorów laminatów wysokoci?nieniowych i innych ok?adzin stosowanych do mebli, wyposa?enia biur i sklepów, blatów kuchennych, blatów roboczych i innych zastosowa?. Firma dzia?a na obszarze ca?ego ?wiata w unikalnych markach Wilsonart, Arborite, Durcon, Polyrey, Ralph Wilson i Resopal.

One of Wilsonart's startegic initiatives is to grow in emerging markets.
Jedn? z inicjatyw strategicznych firmy Wilsonart jest rozwój na rynkach wschodz?cych.

W tym celu w czerwcu 2013 powo?ano do ?ycia organizacj? EEMEA (Eastern Europe, Middle-East, Africa), a rynek polski uzyska? rang? rynku kluczowego. Firmy Polyrey® i Resopal® obecne s? na rynku polskim od wielu lat i ciesz? si? uznaniem w?ród polskich odbiorców. Postanowili?my po??czy? wysi?ki firm Resopal® i Polyrey®, a tak?e uzupe?ni? je o technologi? AEON TM Enhanced Performance Technology firmy Wilsonart®, w oparciu o któr? produkuje si? znacznie trwalsze laminaty. Ka?da z tych trzech firm mo?e oferowa? swoje silne rozwi?zania indywidualnie, natomiast dzi?ki po??czeniu ich dzia?a? istnieje mo?liwo?? g?adkiego, ?atwego i kompleksowego umocnienia ich pozycji na rynkach mebli oraz projektów wystroju wewn?trznego i zewn?trznego. Tak? integracj? mo?na osi?gn?? dzi?ki pozyskiwaniu zamówie? w inteligentny sposób. W ofercie firmy Wilsonart Polska znajduj? si? laminaty wysokoci?nieniowe i kompaktowe oraz p?yty melaminowane.