DEAU na targach Vinexpo

Firma DEAU zapragn??a wystawi? na Mi?dzynarodowych Targach Vinexpo w Bordeaux swoje zaawansowane produkty, dlatego zaprojektowa?a szykowne stoisko o przytulnej atmosferze, w którym na pierwszy plan wysuni?to intensywny, czarny, dekor Monochrom o ciekawej strukturze, podkre?laj?cy elegancj? i wytworno?? przestrzeni.

?wiat?o p?yn?ce poprzez niewielkie otwory wykonane w materiale, kontrastuj?ce czarno-bia?e odcienie igra?y ze sob? tworz?c luksusow?, kameraln? sceneri? podkre?laj?c? pi?kno wystawianych produktów.

Wykonanie tego kreatywnego projektu artystycznego by?o mo?liwe dzi?ki zastosowaniu produktu o niezwyk?ych w?a?ciwo?ciach technicznych i estetycznych jakim jest Monochrom firmy Polyrey.Technologia produkowania materia?u barwionego w masie podnosi g??bi? koloru «Noir Absolu» i umo?liwia optymalne wyko?czenie obrze?y, daj?c w rezultacie efekt jednolitego elementu

Projekt: Les Ortigues Agencement

Fotograf: Jean-Roch Courbin