Umowa prawna (Zawiadomienie)

©2014 Wilsonart LLC. Wszelkie prawa zastrze?one.

Niniejsza strona internetowa ani jej elementy, w tym mi?dzy innymi, tekst, grafiki, obrazy czy inne materia?y nie mog? by? kopiowane, u?ywane w innym celu, przesy?ane drog? elektroniczn?, transmitowane lub rozpowszechniane, z tym wyj?tkiem, ?e mo?na pobra? jedn? kopi? takich materia?ów do swojego komputera wy??cznie dla osobistego, niekomercyjnego u?ytku (co obejmuje równie? wykorzystywanie  przez dowolny rz?d, instytucj? edukacyjn?, charytatywn? b?d? inn?  instytucj?, które to wykorzystywanie nie jest w ?cis?ym tego s?owa znaczeniu u?ytkiem osobistym), pod warunkiem, ?e wszystkie prawa autorskie i inne prawa  w?asno?ci znajduj?ce si? na takich materia?ach zostan? zachowane bez dokonywania zmian, modyfikacji czy zamazywania.  W przypadku pobrania jakiegokolwiek oprogramowania ze strony internetowej, takie oprogramowanie oraz wszystkie jego elementy b?d?  udost?pnione Wilsonart LLC na zasadzie licencji wy??cznie do u?ytku osobistego. U?ytkownik nie mo?e modyfikowa? ani tworzy? oprogramowania pochodnego w oparciu  o niniejsz? Stron? internetow? lub dowolny jej element, ani te? nie mo?e rozpowszechnia?, sprzedawa?, dekompilowa?, odtwarza? kodu ?ród?owego, dokonywa? deasemblacji  lub w inny sposób próbowa? uzyska? dost?p do kodu ?ród?owego oprogramowania pobranego ze Strony internetowej.

Wszystkie prawa i tytu? prawny do niniejszej  Strony internetowej  przys?uguj? spó?ce Wilsonart LLC. Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz postanowieniami umów mi?dzynarodowych, w tym mi?dzy innymi konwencji berne?skiej. Wszystkie znaki towarowe, znaki us?ugowe i nazwy handlowe s? w?asno?ci? spó?ki Wilsonart LLC. Wszystkie prawa, które nie s? wprost obj?te niniejsz? licencj? s? zastrze?one przez spó?k?  Wilsonart LLC.

Strona internetowa i wszystkie jej elementy s? dostarczane bez jakichkolwiek gwarancji, wyra?nych czy te? dorozumianych. Spó?ka Wilsonart LLC nie udziela ?adnych gwarancji, wyra?nych czy te? dorozumianych, w tym, mi?dzy innymi, dorozumianych gwarancji przydatno?ci handlowej, przydatno?ci do okre?lonego celu lub co do nienaruszania praw. Spó?ka Wilsonart LLC nie gwarantuje, ?e Strona internetowa b?dzie dzia?a? lub funkcjonowa? w sposób  nieprzerwane lub wolny od b??dów, ani te? ?e Strona internetowa lub serwer  macierzysty b?d? wolne od wirusów lub innych szkodliwych kodów. Spó?ka Wilsonart LLC nie gwarantuje, ?e informacje zamieszczone na Stronie internetowej s? aktualne czy prawid?owe.  Niektóre kraje i systemy prawne nie zezwalaj? na ograniczenia gwarancji dorozumianych, wi?c powy?sze ograniczenia mog? nie mie? zastosowania. Powy?sze podlega wykonaniu w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce prawo.

W ?adnych okoliczno?ciach, niezale?nie od podstawy prawnej, czy to deliktowej, umownej lub innej,  spó?ka Wilsonart LLC nie ponosi odpowiedzialno?ci wobec U?ytkownika ani jakiejkolwiek innej strony za jakiekolwiek szkody po?rednie, szczególne, przypadkowe  lub wtórne szkody b?d? szkody  wynik?e  z polegania na umowie, niezale?nie od przyczyny  i charakter takich szkód, w tym, mi?dzy innymi za wszelkie szkody zwi?zane z utrat? danych, awari? lub nieprawid?owym dzia?aniem komputera lub powsta?e z innych przyczyn. Niektóre kraje i systemy prawne nie zezwalaj? na ograniczenia odpowiedzialno?ci za szkody wtórne lub po?rednie, wi?c powy?sze ograniczenia mog? nie mie? zastosowania. Powy?sze podlega wykonaniu w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce prawo. U?ytkownik zgadza si? na taki podzia? ryzyka w odniesieniu do korzystania ze Strony internetowej.

Niniejsza Strona internetowa jest oferowana przez spó?k? Wilsonart LLC z terytorium Stanów Zjednoczonych. Spó?ka Wilsonart LLC nie gwarantuje, ?e materia?y zamieszczone na Stronie internetowej s? odpowiednie lub dost?pne do u?ytku w lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi. Niniejsza Strona internetowa ani u?yte w niej informacje lub technologie nie mog? by? pobierane lub w inny sposób eksportowane lub re-eksportowane do obywateli lub mieszka?ców kraju, na  który Stany Zjednoczone na?o?y?y embargo (na przyk?ad: Kuba, Iran, Irak , Libia, Korea Pó?nocna, Sudan, Syria) lub do osób wymienionych na li?cie Departamentu Skarbu USA dotycz?cej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu realizacji zamówie? Departamentu Handlu USA. Pobieraj?c lub wykorzystuj?c  dowolny element  ze Strony internetowej, U?ytkownik  zgadza si? na powy?sze i potwierdza, ?e nie znajduj? si? pod kontrol?, nie jest obywatelem lub mieszka?cem takiego kraju ani nie znajduje si? na takich listach. Ponadto, U?ytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich przepisów krajowych w swoim kraju,  które mog? mie? wp?yw na jego prawo do korzystania ze Strony internetowej. Spó?ka Wilsonart b?dzie przestrzega? wszystkich obowi?zuj?cych przepisów prawa w zakresie prawa do prywatno?ci we wszystkich istotnych aspektach oraz mo?e bez uprzedzenia dokonywa? korekty i aktualizacji tych zasad, gdy tylko uzna to za stosowne. Ponadto,  niniejsze zasady nie maj? na celu zmiany lub modyfikacji jakichkolwiek bie??cych zasad lub praktyk wewn?trznych Wilsonart w stosunku do obecnych, by?ych lub przysz?ych pracowników.