Umowa prawna (Zawiadomienie)

©2014 Wilsonart LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona internetowa ani jej elementy, w tym między innymi, tekst, grafiki, obrazy czy inne materiały nie mogą być kopiowane, używane w innym celu, przesyłane drogą elektroniczną, transmitowane lub rozpowszechniane, z tym wyjątkiem, że można pobrać jedną kopię takich materiałów do swojego komputera wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku (co obejmuje również wykorzystywanie  przez dowolny rząd, instytucję edukacyjną, charytatywną bądź inną  instytucję, które to wykorzystywanie nie jest w ścisłym tego słowa znaczeniu użytkiem osobistym), pod warunkiem, że wszystkie prawa autorskie i inne prawa  własności znajdujące się na takich materiałach zostaną zachowane bez dokonywania zmian, modyfikacji czy zamazywania.  W przypadku pobrania jakiegokolwiek oprogramowania ze strony internetowej, takie oprogramowanie oraz wszystkie jego elementy będą  udostępnione Wilsonart LLC na zasadzie licencji wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może modyfikować ani tworzyć oprogramowania pochodnego w oparciu  o niniejszą Stronę internetową lub dowolny jej element, ani też nie może rozpowszechniać, sprzedawać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dokonywać deasemblacji  lub w inny sposób próbować uzyskać dostęp do kodu źródłowego oprogramowania pobranego ze Strony internetowej.

Wszystkie prawa i tytuł prawny do niniejszej  Strony internetowej  przysługują spółce Wilsonart LLC. Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz postanowieniami umów międzynarodowych, w tym między innymi konwencji berneńskiej. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe są własnością spółki Wilsonart LLC. Wszystkie prawa, które nie są wprost objęte niniejszą licencją są zastrzeżone przez spółkę  Wilsonart LLC.

Strona internetowa i wszystkie jej elementy są dostarczane bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych czy też dorozumianych. Spółka Wilsonart LLC nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych czy też dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub co do nienaruszania praw. Spółka Wilsonart LLC nie gwarantuje, że Strona internetowa będzie działać lub funkcjonować w sposób  nieprzerwane lub wolny od błędów, ani też że Strona internetowa lub serwer  macierzysty będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych kodów. Spółka Wilsonart LLC nie gwarantuje, że informacje zamieszczone na Stronie internetowej są aktualne czy prawidłowe.  Niektóre kraje i systemy prawne nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Powyższe podlega wykonaniu w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

W żadnych okolicznościach, niezależnie od podstawy prawnej, czy to deliktowej, umownej lub innej,  spółka Wilsonart LLC nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek innej strony za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe  lub wtórne szkody bądź szkody  wynikłe  z polegania na umowie, niezależnie od przyczyny  i charakter takich szkód, w tym, między innymi za wszelkie szkody związane z utratą danych, awarią lub nieprawidłowym działaniem komputera lub powstałe z innych przyczyn. Niektóre kraje i systemy prawne nie zezwalają na ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub pośrednie, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Powyższe podlega wykonaniu w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Użytkownik zgadza się na taki podział ryzyka w odniesieniu do korzystania ze Strony internetowej.

Niniejsza Strona internetowa jest oferowana przez spółkę Wilsonart LLC z terytorium Stanów Zjednoczonych. Spółka Wilsonart LLC nie gwarantuje, że materiały zamieszczone na Stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do użytku w lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi. Niniejsza Strona internetowa ani użyte w niej informacje lub technologie nie mogą być pobierane lub w inny sposób eksportowane lub re-eksportowane do obywateli lub mieszkańców kraju, na  który Stany Zjednoczone nałożyły embargo (na przykład: Kuba, Iran, Irak , Libia, Korea Północna, Sudan, Syria) lub do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu realizacji zamówień Departamentu Handlu USA. Pobierając lub wykorzystując  dowolny element  ze Strony internetowej, Użytkownik  zgadza się na powyższe i potwierdza, że nie znajdują się pod kontrolą, nie jest obywatelem lub mieszkańcem takiego kraju ani nie znajduje się na takich listach. Ponadto, Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich przepisów krajowych w swoim kraju,  które mogą mieć wpływ na jego prawo do korzystania ze Strony internetowej. Spółka Wilsonart będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa do prywatności we wszystkich istotnych aspektach oraz może bez uprzedzenia dokonywać korekty i aktualizacji tych zasad, gdy tylko uzna to za stosowne. Ponadto,  niniejsze zasady nie mają na celu zmiany lub modyfikacji jakichkolwiek bieżących zasad lub praktyk wewnętrznych Wilsonart w stosunku do obecnych, byłych lub przyszłych pracowników.