Uczelnia Ringwood

Okre?lone w specyfikacji przez producenta wyposa?enia ?azienek, firm? Cubicle Systems, dekory Origine B101 Banian Noirci, ciemnoszary i B100 Banian Blanchi, jasnoszary, tradycyjne laminaty i laminaty kompaktowe s? znane ze swojej trwa?o?ci zapewnionej przez odpowiedni? grubo??, a tak?e z wysokiej wodoodporno?ci, co sprawia, i? nadaj? si? one idalnie do powierzchni nara?onych na dzia?anie wilgoci i wody.

Zastosowany na drzwiach w kabinach prysznicowych oraz powierzchni wokó? basenów, dekor B101 Banian Noirci zosta? wybrany w formie laminatu kompaktowego z uwagi na jego grubo?? oraz czarny rdze?. Znakomity do ?rodowisk higienicznych, laminat kompaktowy oferowany jest bez ?adnych kosztów dodatkowych wraz z powierzchni? antybakteryjn? Sanitized®, która zapewnia sta?? ochron? przed rozwojem bakterii.

B100 Banian Blanchi jest to laminat wysokoci?nieniowy dost?pny w du?ych wymiarach, które s? idealne na ok?adziny ?cienne i innych powierzchni kabin prysznicowych. Zarówno kompaktowe jak i cienkie laminaty firmy Polyrey zapewniaj? doskona?? ochron? przed uderzeniami, ?cieraniem oraz ogólnym zu?yciem powierzchni, gwarantuj?c d?ugotrwa?y, dobry wygl?d.

“W firmie Cubicle Systems regularnie uwzgl?dniamy w naszych specyfikacjach produkty firmy Polyrey ze wzgl?du na ich wspania?? elastyczno?? projektow? i parametry techniczne. Jeste?my bardzo zadowoleni z projektu, jaki zrealizowali?my w szkole w Ringwood", mówi Phil Preston, dyrektor ds. sprzeda?y w firmie Cubicle Systems. "Tak naprawd?, toalety ze szko?y w Ringwood uzyska?y szerok? popularno?? w ca?ym s?siedztwie dzi?ki swojej stylistyce - i w tej chwili ju? montujemy identyczne kabiny prysznicowe i ok?adziny w s?siedniej szkole po tym, gdy jej dyrektor zobaczy? na w?asne oczy, jak wielkie robi? wra?enie. Có? za rekomendacja!”

Producent kabin prysznicowych: Cubicle Systems Ltd

Fotograf: Cubicle Systems Ltd